Személyes adatok védelme

 

A Gardentál Kft. biztosítja minden, az oldalt megtekintő látogatónak személyes adatai biztonságát. A szerverünköt nem gyűjtünk semmilyen más adatok a felhasználókról, azokon kívül, amiket ők saját maguk meg nem adnak / regisztráció, adatlapok / A Gardentál Kft vállalja, hogy az így begyűjtött adatoka harmadik fél részére nem adja át sem ingyenesen, sem fizetés ellenében a látogató hozzájárulása nélkül. A regisztrációs adatok megadásával a látogató egyetért azzal, hogy a Gardentál Kft a 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól alapján feldolgozza és tárolja a jelszavakat hírlevélküldési és marketing célokra.


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) célja, hogy a Gardentál Kft. (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57.) által üzemeltett www.gardental.hu honlapon elérhető webáruházban vásárló, illetve a gardental.hu HÍRLEVÉL elnevezésű e-mail hírlevelére feliratkozó természetes személyek információs önrendelkezési jogát biztosítsa.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó
 
Gardentál Kft.
Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57.
Telefonszám: +36 30 400 4442
E-mail cím: peter.garamvolgyi@gardental.hu
Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-09-958674

 

Az adatkezelés célja 
Az adatkezelés célja:

Amennyiben az adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, az eltérő célról és minden egyéb releváns kiegészítő információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt a helyben szokásos módon tájékoztatni fogja az érintetteket.
a www.gardental.hu honlapon elérhető webáruházban vásárló természetes személyekkel létrejött szerződésekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, szükség esetén a vásárlókkal való kapcsolatfelvétel elősegítése, és a visszatérő vásárlók részére a szerződési nyilatkozatok megtételének megkönnyítése;
a gardental.hu HÍRLEVÉL elnevezésű e-mail hírlevélre feliratkozó személyek részére az adatkezelő hirdetéseit tartalmazó, az adatkezelő termékeit népszerűsítő elektronikus hírlevelek küldése rendszeres időközönként.
Az adatkezelés jogalapja és időtartama
Az adatkezelésre kizárólag a vásárló (érintett) önkéntes hozzájárulása (adatszolgáltatása) alapján kerül sor. A vásárló jogosult megtagadni adatai szolgáltatását, azonban bizonyos adatok hiányában az adatkezelőnek nem áll módjában elfogadni a vásárló szerződéskötésre irányuló nyilatkozatát.
Az adatkezelésre a vásárló alábbi adatai tekintetében kerül sor:
Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az érintettekkel szemben fennálló követelései érvényesítése érdekében harmadik személyeket (ügyvéd, közjegyző) igénybe vegyen és részükre az érintettek adatait a szükséges mértékben átadja.


Az adatkezelés időtartama az alábbiak szerint alakul:

1. amennyiben a vásárló (érintett) regisztrál (saját fiókot hoz létre) a webáruházban, úgy a regisztráció során megadott adatai kezelésére a felhasználói fiók vásárló általi megszűntetéséig kerül sor; a vásárló a regisztráció során megadott adatait a saját fiókjába történő belépést követően bármikor megváltoztathatja, illetve a regisztrációval létrehozott saját fiókot bármikor megszüntetheti;
2. amennyiben a vásárló (érintett) a webáruházban regisztráció nélkül vásárol, úgy a megrendelés során közölt adatai kezelésére a létrejött szerződés teljesítésének vagy annak bármely egyéb okból történő megszűnése időpontjáig, illetve amennyiben az későbbi időpontra esik, úgy az adatkezelő számlájának kiállításáig kerül sor;
3. a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelésre addig kerül sor, amíg az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását visszavonja (a hírlevélről leiratkozik); az érintett a hírlevélről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat. Az adatkezelés megszűnik továbbá, ha az adatkezelés fent meghatározott célja megszűnik.


A webáruházban történő vásárlás esetén:

vezetéknév és keresztnév
e-mail cím
jelszó
számlázási adatok: irányítószám, város, utca, házszám
szállítási adatok: irányítószám, város, utca, házszám
 telefonszám
Hírlevélre történő feliratkozás esetén
vezetéknév és keresztnév
e-mail cím
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Tájékoztatás
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás után fizetendő költségtérítés összege esetenként 1.000,- Ft + Áfa.
Helyesbítés és törlés vagy zárolás
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Tiltakozás az adatkezelés ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.
Bírósági eljárás
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A NAIH eljárásának kezdeményezése
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Email: ugyfelszolgalat@nahi.hu Honlap: http://www.naih.hu
Vegyes rendelkezések
A vásárló (érintett) a webáruházban történő megrendelése elküldésével akként nyilatkozik, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerte, tudomásul vette, elfogadta és az itt leírt adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.
Az érintett az gardental.hu HÍRLEVÉL elnevezésű e-mail hírlevélre történő feliratkozással akként nyilatkozik, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerte, tudomásul vette, elfogadta és az itt leírt adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.
A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 15. napjától hatályos.