ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

Szolgáltató

1.1. A www.gardental.hu honlapot és az azon működő online áruházat a Gardentál Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Gardentál”) üzemelteti.
1.2.A Gardentál mint Szolgáltató adatai:
1.2.1.cégneve: Gardentál Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2.2.rövidített cégneve: Gardentál Kft.
1.2.3.székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57.
1.2.4.nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
1.2.5.cégjegyzékszám: 01-09-958674
1.2.6.vezető tisztségviselő: Garamvölgyi Péter
1.2.7.adószám: 23292022-2-42
1.2.8.közösségi adószám: HU23292022
1.2.9.kapcsolattartási telefonszám: 06 30 400-4442 (munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között)
1.2.10.kapcsolattartási elektronikus levélcím: peter.garamvolgyi (kukac) gardental (pont) hu
1.3.Tárhely-szolgáltató adatai: 1&1 IONOS SE
1.3.1.A tárhely-szolgáltató neve: 1&1 IONOS SE
1.3.2.Székhely: Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur
1.3.3.Telefon: +49 (0) 721 170 5522
1.3.4.Email cím: info@ionos.de
1.3.5.Tárhely-szolgáltató adószáma: 1&1 IONOS SE: DE815563912
1.3.6.Tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: 1&1 IONOS SE: Amtsgericht Montabaur / HRB 24498

Fogalmak

Az alábbiakban meghatározott fogalmak a jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbi tartalommal bírnak:

2.1. „ÁSZF”: a jelen Általános Szerződési Feltételek rövidített elnevezése.
2.2. „Vevő”: az Vevő, vagyis az a természetes, illetve jogi személy, aki/amely a gardental.hu által értékesített terméket megvásárolja;
2.3. „Felek”: a Gardentál és a Vevő együttes megjelölése.
2.4. „Termék”: a Gardentál által értékesített szájápolási áru.
2.5. „Vételár/Ellenérték”: a Termék ellenértéke, amelynek összege a Szerződésben kerül rögzítésre.
2.6. „Számla”: a Gardentál által az Ellenérték vonatkozásában szabályszerűen kiállított számla.
2.7. „Honlap” a a´gardental Kft. honlapja, amely a www.gardental.hu címen érhető el.
2.8. „Polgári Törvénykönyv” vagy „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
2.9. „Ektv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
2.10. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
2.11. „Kormányrendelet”: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.
2.12. „NGM Rendelet”: az fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.

Az ÁSZF tárgya

3.1. A jelen ÁSZF alapján a gardental.hu eladja, az Vevő pedig megvásárolja a Terméket. A megrendelés leadása a jelen ÁSZF elfogadásának minősül, amelynek hiányában adásvétel nem jön létre.
3.2. A jelen ÁSZF a Felek között létrejövő adásvételre vonatkozó általános feltételeket rendezi. Amennyiben a Felek között egyéb eltérő írásos megállapodás nem jött létre, úgy az ÁSZF-ben rögzítettek az irányadóak.

Megrendelés és teljesítés

4.1. A megrendelésekre elsősorban elektronikus úton, a Honlapon működő internetes áruházban van mód. A Gardentál az egyéb módon – így különösen személyesen, telefonon, faxon, e-mailen – leadott rendelések teljesítését is vállalja. A megrendelések leadására és visszaigazolására kizárólag magyar nyelven van mód, bármilyen fordítása nem tekinthető hitelesnek.
4.2. A Gardentál vállalja, hogy a megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolást elektronikus úton, 72 (hetvenkettő) órán belül megküldi az Vevő részére. Amennyiben a visszaigazolás ezen időtartamon belül nem érkezik meg, a Felek közötti szerződés nem jön létre.
4.3. A megrendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma a gardental.hu szerverén archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
4.4. A Vevő az Ellenértéket banki utalással a megrendeléssel vagy utánvéttel a Termék átvételével egyidejűleg köteles kiegyenlíteni. A Gardentál a Termékre vonatkozó tulajdonjogát a teljes Vételár kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. Az Ellenérték kiegyenlítésének elmaradása vagy késedelme – a Polgári Törvénykönyv 6:156. § (2) bekezdése alapján – a Gardentál kötelezettségeinek egyidejű késedelmét kizárja.
4.5. A Honlapon feltüntetett Ellenérték magyar forintban és általános forgalmi adóval terhelten került feltüntetésre, azonban az egyéb költségeket nem tartalmazza.
4.6. Ha a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre vagy a Termék Vevő rendelkezésére bocsátásának akadálya van, a Gardentál a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül.
4.7. A Gardentál által nyújtott szolgáltatások igénybevételének egyéb részletes feltételei a Honlapon a [Általános Szerződési Feltételek] menüpontban olvashatóak.
4.8. A Gardentál rendszere a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
4.9. A Gardentál jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Vevő bármikor jogosult a jelen pont szerinti hozzájárulását visszavonni írásban, a kapcsolattartási elektronikus levélcímre megküldött nyilatkozatával vagy a hozzájáruló nyilatkozatának a regisztrációs adatok közötti módosításával.
4.10. A Gardentál nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vevő által szolgáltatott adatok helyességéért és valóságtartalmáért a kizárólagos felelősség a Vevőt terheli, a gardental.hu az ebből adódó bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.
4.11. A regisztrációval a Vevő elfogadja a Gardentál adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Gardentál adatkezelési, azonosítási céllal és az adásvétel teljesülése érdekében megőrizze.

Termék átadása, szállítás

5.1. A Vevő a megrendelt és kifizetett Terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített határidőn belül jogosult és köteles átvenni a rendelésben rögzített és a Vevő által megjelölt kézbesítési címen. A Termék esetleges kiszállításával kapcsolatos szállítási és csomagolási költségek a Vevőt terhelik.
5.2. A Vevő a Termék átvételekor köteles ellenőrizni a megrendelt és kifizetett Termék darabszámát, illetve csomagolását. Az átvétel során észlelt esetleges hiányokról, hibákról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
5.3. A Vevő jogosult megtagadni a Termék átvételét, amennyiben már az átvétel során észlelhető, hogy azok nem felelnek meg a megrendelt Termék Honlapon meghatározott tulajdonságainak.
5.4.5. A gardental.hu a Termék átadásával egyidejűleg a Vevő részére igazolható módon magyar nyelven átadja a Termék rendeltetésszerű használatához szükséges okiratokat.
5.6. A Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék dokumentált átvételével száll át a Vevőre.
5.7. A Vevő jogosult jogosult a Termék kereskedelmi fogalomban történő továbbértékesítésére.
5.8 A webshopon keresztül vagy telefonon/e-mailben leadott rendelések esetén amennyiben a kért termékekből van raktáron a budapesti épületünkben, úgy 1-2 (legfeljebb 3) munkanapon belül tudjuk teljesíteni a szállítást Magyarország bármely részére. A webshopban megjelenő termékeket mind tartjuk raktáron. Abban az esetben, ha nincs raktáron, meg kell rendelnünk a gyártótól a tengerentúlról, ennek a szállítási határideje a mi rendelésünk leadásától számított 2-3 hét.
5.9 Magyarország bármely területére a házhozszállítás díja bruttó 20.000 Ft felett (INGYENES) . yAz összeghatár alatti megrendelés szállítási díja függ az igénybe venni kívánt szállítási módozattól.(szállítási mód kiválasztása esetén látható a részletes díjtáblázat) 

Elállás

6.1. A megrendeléstől történő elállásra a Kormányrendelet rendelkezései az irányadók a jelen fejezetben foglalt részletszabályokkal.
6.2. A jelen ÁSZF 6.3. pontjában foglalt kivételtől eltekintve a Vevő indoklás nélkül – a gardental.hu székhelyére írásban, aláírtan, ajánlott vagy ajánlott-tértivevényes küldeményként megküldött egyértelmű írásbeli nyilatkozatával – elállhat a vásárlástól a Termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül. Írásban történő elállás esetén a határidő megtartottnak minősül, amennyiben az elállás határidőn belül megküldésre kerül a Gardentál részére. A Gardentál nem biztosítja az elállási jog interneten történő gyakorlásának lehetőségét, valamint a jelen pontban rögzített közlési módtól eltérő elállás sem minősül érvényesnek, joghatályosnak.
6.3. A Vevőt nem illeti meg az elállási jog a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére előállított vagy a Vevő személyére szabott Termék esetében. Mindezen túlmenően a Vevő elveszti az elállási jogát, amennyiben a Termék megsemmisül, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, a Vevő által megsérül vagy a Vevő elveszíti (kikerül a Termék birtokából).
6.4. Kézhezvételi időpont a Termék a Vevő által megjelölt kézbesítési helyen történő átvételének időpontja. Amennyiben több Termék megvásárlására egy időben, de a Termék Gardentál általi szolgáltatására eltérő időpontokban kerül sor, úgy az utoljára szolgáltatott Termék átadási időpontja az irányadó. Több tételben vagy darabban szolgáltatott Termék esetében az utolsó tétel vagy darab kézhezvételétől számítódik az elállási határidő.
6.5. Elállás esetén a Vevőt terhelik a Termék visszaküldésének közvetlen költségei. Elállás esetén a Terméket a Vevő köteles a gardental.hu székhelyére eljuttatni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat Vevő általi közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a Vevő visszaküldi a Terméket.
6.6. Amennyiben a Terméket a Vevő sérülésmentesen és hiánytalanul visszaszállítja vagy visszaszállíttatja a Gardentál részére, úgy a Gardentál haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Termék ellenértékét, valamint az esetlegesen felmerült és a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Gardentál által felkínált, legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítésre a vételár megfizetésének módjával egyező módon kerül sor, kivéve, ha a Vevő az eltérő visszafizetési módhoz kifejezett beleegyezését adta.
6.7. A Gardentál a visszatérítést mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Termék rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban a Vevő által visszaszolgáltatásra nem kerül vagy a Vevő nem igazolja, hogy a Terméket visszaküldte. A jelen pontban rögzített 2 időpont közül a korábbit kell figyelembe venni.
6.8. A Vevő felel a Termék jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából fakadó értékcsökkenés megtérítéséért.

Felelősség

7.1. A szerződésszegésért való felelősségre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelemszerűen irányadók, azzal a megjegyzéssel, hogy – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – a kártérítés mértéke az Ellenértékre korlátozódik.
7.2. A Gardentál kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:
7.2.1. a Vevő téves avagy hiányos adatszolgáltatásából eredő károk;
7.2.2. a Honlapon található linkek szolgáltatóinak magatartásából, illetve harmadik személyek hirdetéseiből, promóciójából eredő károk;
7.2.3. a Vevő magatartásából eredő károk;
7.2.4. a Gardentál érdekkörén kívüli, illetve harmadik személyek magatartásából, szállítási késedelemből, mulasztásból eredő károk.
7.3. A Gardentál a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Vevő – a választása szerint, a kellékszavatosság helyett – a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.
7.4. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó részletszabályokat a jelen ÁSZF mellékletét képező, a Kormányrendelet mellékletéből átvett mintatájékoztató tartalmazza.

Szerződés hatálya

8.1. Az ÁSZF 2018.május 20. napján lép hatályba és annak visszavonásáig, illetve újabb ÁSZF elfogadásáig marad hatályban.
8.2. A Gardentál egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására, amely a módosított tatalmú ÁSZF hatályba lépése után kötött szerződésekre hatályos.

Vegyes rendelkezések

9.1. A Gardentál kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, vagy gátolja a Termék tulajdonjogának Vevő részére történő átruházását és a Termék Vevő általi használatát.
9.2. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a gardental.hu-nak a jelen ÁSZF-ben, illetve a Vevőnek a regisztráció során megjelölt címére küldték. A kézbesítés időpontja:
9.2.1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;
9.2.2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén az első sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;
9.2.3. telefax vagy más hasonló (kézbesítési jelentéssel járó) telekommunikációs úton történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik. Amennyiben a telefax értesítés vagy a kézbesítés munkanapon délután 5:00 óra után vagy nem munkanapon történik, akkor az értesítést a következő munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.
9.3. A Termékekkel vagy a Gardentál magatartásával kapcsolatos panaszok fogadására a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy a kapcsolattartási telefonszámon kerül sor. A Gardentál a panaszokat 15 (tizenöt) napon belül köteles kivizsgálni és ugyanilyen módon megválaszolni. A 15 (tizenöt) napon belül postára adott válasz határidőn belüli válasznak minősül. Panaszával a Vevő jogosult az alábbi felügyeleti szervekhez fordulni:
9.3.1. Budapest Főváros VI. Kerületi Önkormányzat Jegyzője (1139 Budapest, Béke tér 1.; telefon: 06/80/200-306)
9.3.2. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.; telefon 06/1/4502598)
9.4. A Felek az ÁSZF-fel összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
9.5. A Gardentál tájékoztatást ad arról, hogy a jelen ÁSZF 8.6. pontjában foglalt bírósági út igénybe vételén kívül, az helyett a Vevőnek lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulni.
9.6. Az ÁSZF szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, az ÁSZF tartalmára kihatása nincs.
9.7. Az ÁSZF és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.
9.8. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek az ÁSZF-et egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.

Adatkezelési nyilatkozat.

A jelen nyilatkozattal Ön kifejezetten elfogadja feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy előzetesen és teljeskörűen megismerte a jelen nyilatkozattal öszefüggésben álló, https://gardental.hu internetes oldalon található adatvédelmi szabályzatot. Ön a fentiekre tekintettel ezúton önkétesen éa határozottan hozzájárul ahhoz, hogy a jelen oldalon az Ön által feltüntetett nevet, vezetéknevet, e-mail címet, lakcímet, telefonszámot, valamint számlázási adatokat (továbbiakban személyes adatok), valamint a vásárolt termék (ek) típusát és vételárát ( továbbiakban együttesen: adatok) a Gardentál Kft. (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57., tel.: 30/400-4442, e-mail cím: peter.garamvolgyi@gardental.hu mint adatkezelő az Ön megrendelése/vásárlása teljesítésének időtartama alatt és az azt követő 5 (öt) évig az információs önrendelkezési jogről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban teljes körűen kezelje a termékekről és szolgáltatásokról szóló reklámok, ajánlatok Ön részére való postai vagy e-mailben történő megküldése céljából. Egyúttal tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Gardentál az Ön megrendelése feldolgozásának és teljesítésének és számla kiállítása céljából kezelheti, feldolgozhatja és továbbíthatja az Ön által a https://gardental.hu internetes oldalon önkétesen megadott adatokat. 

Ön a jelen nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszi azt is, hogy a Magyar Posta, GLS Hungary Kft, valamint a Sprinter Kft. mint adatfeldolgozó az Ön által megrendelt termék (ek) kiszállítása kapcsán a Gardentál Kft. megbízásából, mint adatfeldolgozó működik közre.

A Gardentál Kft. által kezelt adatok tárhelyét biztosító szolgáltató:
Adószám: 1&1 IONOS SE: DE815563912
Aktuális cégjegyzékszám: 1&1 IONOS SE: Amtsgericht Montabaur / HRB 24498
Teljes név: 1&1 IONOS SE
Rövidített név: 1&1 IONOS SE
Település: Montabaur
Székhely cím: Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur
Ön bármikor kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését vagy módosítását a www.gardental.hu oldalon. 

A személyes adatokkal kapcsolatos jogok megsértése esetén az illetékes adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, telefon: +36 1 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz lehet fordulni, amely lehet az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék is.Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)


Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet


Jótállás

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet


Szerzői jogok

1999. évi LXXVI. törvény


A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól