1. Általános rendelkezések

A gardental.hu internetes árhuáz (a továbbiakban gardental.hu webshop) a Gardentál Kft.. (1064 Bp., Podmanicky u. 57., adószám: 23292022-2-42) által üzemeltetett internetes webáruház, amely a MUDr Jiří Landa által kifejleszett gyógynövényes szájvizet és a szájápoláshoz kapcsolódó termékeket, valamint naturkozmetikumokat kínál eladásra. A gardental.hu webshopon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Gardentál Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban megrendelő) között. A megrendelő a rendelés adatait összesítő RENDELÉSI ÖSSZESÍTŐ oldalon a VÉGLEGESÍTÉS gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit.  A Gardentál Kft. kijelenti, hogy mind a webshop működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez szükséges összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

 

  1. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Gardentál Kft. (1064 Bp., Podmanicky u. 57., adószám: 23292022-2-42), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Gardentál Kft. csak a www.gardental.hu oldalon, a gardental.hu webshop logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, a Gardentál Kft. ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A regisztrációs adatlap adatait a felhasználónak minden egyes megrendelésnél lehetősége van módosítani. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A Gardentál Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrízni.

 

  1. Árak

A gardental.hu webshopban a termékek adatlapjain feltüntetett ár az adott termék fogyasztói ára, amelyek érvényessége kizárólag a megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a mergrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

 A gardental.hu webshopban a VÉGLEGESÍTÉS után a visszaigazolásban feltüntetett végösszeg külön részletezve tartalmazza a megrendelésre vonatkozó postaköltséget is.

Amennyiben valamely megrendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított megrendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

  1. A Gardentál Kft. felelősségvállalása

A gardental.hu webshop működésével, és a termékek kiszállításával kapcsolatos tudnivalók a webshop „Hogyan vásárolhat?” linkjében olvashatók. A Gardentál Kft. vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

 

  1. A megrendelő felelősségvállalása

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) leadásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

A megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Gardentál Kft. számára.

 

  1. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A gardental.hu webshop rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

A megrendelés visszaigazolását a gardental.hu webshop a megrendelés leadását követően haladéktalanul visszaigazolja. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a gardental.hu webshop üzemeltetőjének felróható okból nem érkezik meg a megrendelő által megadott email címre, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény feladása előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a rendelésazonosító szám megjelölésével kell az ugyfelszolgalat@gardental.hu címre vagy a Kapcsolat oldalon feltüntett telefonszámra eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt a Gardentál Kft. visszajelezte. A visszajelzés nélküli elállás is érvényesnek tekintendő a feladást követő munkanap 12:00 órától, amennyiben a megrendelő az elállás elküldését hitelt érdemlően igazolni tudja.

A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé. Ebben az esetben a Gardentál Kft. köteles az áru ellenértékét a sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék(ek) visszaszolgáltatását követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket a szállító viseli.

A biztonságos üzletmenet és a visszaélések elkerülése érdekében a Gardentál Kft. fenntartja magának a jogot, hogy csak feltételekhez kötve (pl. előreutalás), vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be a vásárlási szerződésbe foglaltakat, vagy bármilyen más módon kárt okoznak a Gardentál Kft.-nek.

Előreutalásos megrendelés esetén, amennyiben a megrendelt áruk ellenértéke a megrendelést követő 5 munkanapon belül nem érkezik meg az eladó bankszámlájára, az eladó a regisztrációs adatlapon megadott adatok alapján megkeresi a megrendelőt és felkéri a megrendelés megerősítésére és a megrendelés összegének átutalására. Amennyiben a megrendelő a megkeresésre nem reagál és/vagy a megrendelés ellenrtéke a következő 5 munkanapon belül nem érkezik meg az eladó bankszámlájára, az eladó törli a megrendelést és erről emailben értesíti a megrendelőt. A megrendelés törlésével a megrendelés véglegesítésekor létrejött szerződés automatikusan megszűnik.

 

  1. Pénzügyi elszámolás

A szerződések teljesítése során bekövetkező esetleges túlfizetések  esetén a túlfizetés összegét az eladó a szállítás megkezdését követően visszautalja arra a bankszámlaszámra, amelyről a megrendelés ellenértékének kiegyenlítése érkezett.

 

  1. Panaszkezelés rendje

A gardental.hu webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrenelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Kapcsolat oldalon megadott elérhetőségeken keresztül – az ugyfelszolgalat@gardental.hu email címen, telefonon vagy postai úton – közölheti. A Gardentál Kft. a panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

 

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronkikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.